Meisjes

Sint-Joris-Winge

Wanneer?

Pinkels: 14 juli tot 21 juli

Speelclub: 11 juli tot 21 juli

Kwiks: 11 juli tot 21 juli

Tippers: 10 juli tot 21 juli

Tiptiens: 10 juli tot 21 juli

Aspi’s: 9 juli tot 21 juli